Informatie

Bestuur
Gerechtigd Correspondent
Willy Cherretté
Tel: 053/77 35 11
Gsm: 0477/76.89.42

willycherrette@skynet.be
Webmaster
François
Gsm: 0475/72.58.09
webmaster (at) lebekeaalst.be
Terreinen
SK Lebeke-Aalst
Kerkhoflaan 1
9300 Aalst

Het algemeen email adres is info (at) lebekeaalst.be


Verleden en heden
Onze club ontstond in Aalst op het eind van de Tweede Wereldoorlog. De club werd als Voetbal Ontspanning Volharden Aalst opgericht in februari 1945, en sloot in juli aan bij de Voetbalbond. De club kreeg stamnummer 4262 toegekend. In oktober 1943 was in Aalst ook een club Ontspanning Adelaars Aalst opgericht. Deze club was eind 1944 aangesloten bij de Voetbalbond met stamnummer 4175. In 1967 gingen beide clubs samen. De fusieclub werd Sportkring Aalst (SK Aalst) en speelde verder met stamnummer 4262.
In 2002 fusioneerde de club met Sporting Lebeke, een jongere club, die pas in 1981 was ontstaan en stamnummer 8875 droeg. De fusieclub werd SK Lebeke-Aalst genoemd, en speelde verder met het stamnummer 4262 van SK Aalst. De fusieclub bereikte de nationale Bevorderingsreeksen, maar daalde in 2007 weer naar Provinciale.
Momenteel speelt het 1e elftal in de 2e provinciale afdeling. De thuiswedstrijden van de 1e ploeg worden afgewerkt in Lebeke, Outer, een deelgemeente van Ninove.

De jeugd is echter actief op het grondgebied van de stad Aalst. Deze opereert geheel zelfstandig van de 1e ploeg. Natuurlijk stromen de beste jongeren door naar onze beloften.
Naast het kerkhof van Aalst kan u elke zaterdag de provinciale jeugdwedstrijden volledig GRATIS bijwonen, daar waar vele andere ploegen entreegeld vragen om kinderen te zien voetballen. Ook al onze jeugdtrainingen vinden plaats op de Kerkhoflaan nr 1.
Traditioneel heeft SK Lebeke-Aalst sterke jeugdelftallen, maar verliest het zijn beste spelers aan Nationale jeugdelftallen en zelfs ELITE.

Wat moet ik doen bij een sportongval?
WAT MOET IK DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL?

1. Een formulier “aangifte van ongeval” vragen aan uw afgevaardigde.

2. Na bezoek bij een dokter naar vrije keuze, de ongevalaangifte onmiddellijk bezorgen aan de club.

3. Bij elk ongeval steeds een kleefzegel van uw mutualiteit bijvoegen.

4. Indien er een behandeling bij de kinesist nodig blijkt, is er voorafgaande toestemming van de verzekering vereist.

5. De terugbetaling van de onkosten wordt pas vanaf de datum van de ontvangst van de vraag om toelating uitgekeerd. Daarom moet deze behandeling + het aantal beurten kine op het “Medisch Getuigschrift” vermeld worden. Indien de kinesitherapeutschee behandeling later dan bij de aangifte van het ongeval wordt voorgeschreven, moet ons onmiddellijk een fotokopie van dit voorschrift bezorgd worden. Wij maken dit dan over aan de verzekering van de Voetbalbond.

6. Bij volledige genezing:
- Een controle onderzoek bij de behandelende dokter.
- Zo spoedig mogelijk alle onkostennota van erelonen, hospitalisatie, kientherapie, enz.. Indienen bij uw mutualiteit voor terugbetaling.
- Vraag daar een bewijs van terugbetaling voor een sportongeval.

7. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is gewoonlijk gedekt door de verzekering van de K.B.V.B., indien U alle bovenstaande onderrichtingen hebt opgevolgd.

8. Om dit bedrag te kunnen bekomen moet het volgende zo spoedig mogelijk bezorgd worden:
- Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit.
- Genezingsattest.
- Onkostennota van betaling geneesmiddelen bij apotheker (geen kasticket)
- Onkostennota waarop de mutualiteit NIET terugbetaalt, vb. een verband gelegd in het hospitaal, steunzolen, enz…
- Factuur van hospitalisatie.
- Een attest van de kinesist waarop alle data van de behandeling vermeldt staan.
Let op: bij hospitalisatie is de opleg voor 1 of 2 persoonskamer niet verzekerd.
Voor tanden wordt een speciale regeling getroffen.

9. Het bedrag dat door de verzekering zal overgeschreven worden. Hierbij gevoegd ontvangstbewijs en geneeskundig getuigschrift van herstel en werkhervatting door de dokter af te leveren en ons over te maken.
Namens SK Lebeke-Aalst
Het Bestuur

Huishoudelijk reglement
SK LEBEKE-AALST

K.B.V.B. NR. 4262

1) Algemeen
Iedere aangesloten speler onderwerpt zich aan het huishoudelijk reglement dat hem of haar overhandigd wordt.

2) Doelstelling
De goede naam die onze club verworven heeft op gebied van jeugdwerking willen we alleszins verderzetten, met als ambitie onze eigen jeugd laten doorstromen naar het 1ste elftal. Dit hebben we te danken aan de inzet en de bekwaamheid van onze technische staf en alle vrijwillige medewerkers die voor de begeleiding in onze club instaan.
Uiteraard liggen individuele kwaliteiten als voetballer aan de basis van al dan niet slagen in een voetbalcarrière, doch ook hier moet de nodige aandacht aan de begeleiding besteed worden.
Onze bedoeling zoveel mogelijk spelers laten doorstromen naar het 1ste elftal en dit op een zo hoog mogelijk niveau,moet zonder hierbij het landelijke en vooral het SOCIALE karakter van onze club uit het oog te verliezen.
Door een kwaliteitsvolle en aangepaste opleiding zijn we ervan overtuigd dat we onze doelstelling kunnen verwezenlijken.
We beseffen maar al te goed dat verschillende spelers dat uiteindelijk doel niet zullen bereiken, maar ook zij kunnen van deze opleiding genieten in onze club.

3) Sportieve verantwoordelijkheid
De sportieve verantwoordelijkheid inzake de voetbalopleiding van de jeugd berust bij de trainersstaf onder leiding van de jeugdcoördinator.

4) Houding
Wees altijd en overal beleefd. De club verwacht van de spelers dat zij zich respectvol gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden.
Bij aankomst en vertrek voor een training of wedstrijd steeds de trainer, jeugdcoördinator, afgevaardigden en bestuursleden groeten.
Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd).
Denk er steeds aan dat er vrijwilligers instaan voor je welzijn en comfort op en rond het terrein. Het op de grond gooien van blikjes en flessen getuigt niet van sportief inzicht en wordt niet getolereerd. De spelers dienen respect te tonen op ieder ogenblik, voor de installaties van de eigen club alsook van de clubs waar we op bezoek gaan. Vandalisme wordt niet geduld en zal gestraft worden. Alle spelers van groot tot klein, van heel goed tot minder goed, doen hun best en verdienen bijgevolg jouw respect . Pestgedrag wordt niet getolereerd en kan een schorsing of zelfs verwijdering uit de club tot gevolg hebben.
Jeugdspelers van SK Lebeke-Aalst gebruiken geen stimulerende middelen (doping). Bij het niet naleven van deze regel zal de verwijdering uit de club het gevolg zijn. Het gebruik en dealen van drugs zijn verboden. Wie betrapt wordt zal onmiddellijk uit de club gezet worden en er zal steeds aangifte gedaan worden bij de bevoegde instanties.
Voor de wedstrijden dient elke jeugdspeler zich aan te melden met zijn trainingspak en voetbaltas van de club.

5) Stiptheid
Spelers zijn ongeveer 15 min. voor aanvang van de training aanwezig.
Steeds de trainer zo vlug mogelijk verwittigen bij afwezigheid of als je eventueel te laat komt voor een training of een wedstrijd. Bij onbereikbaarheid van de trainer verwittig je de jeugdcoördinator en voor de wedstrijd eventueel de ploegafgevaardigde. Dus geen afmeldingen via medespelers of andere spelers van de club.
Bij de wedstrijden zijn we op het afgesproken uur aanwezig. Wie te laat is kunnen we geen basisplaats verzekeren. Voor de uitwedstrijden komen we dus altijd tesamen op de parking van SK Lebeke-Aalst, kwestie van allemaal samen te kunnen vertrekken.
We gaan nooit rechtstreeks naar het veld van de tegenstrever, behoudens afspraak met de trainer. Wie niet komt trainen gedurende de ganse week, kunnen we geen basisplaats verzekeren. We streven naar minimum 1 training per week. Na elke training helpen de spelers, op aanduiding van de trainer, bij het verzamelen en ordenen van alle gebruikte materialen. Bij de wedstrijd heeft iedere speler vanaf 12 jaar zijn identiteitskaart of bondskaart bij (vanaf de miniemen). Spelers zonder bonds- of identiteitskaart worden niet opgesteld. (Naast een boete verliest de club immers met forfaitcijfers). Vanaf 2009 kan er ook voor spelers jonger dan 12 jaar een identiteitkaart worden aangevraagd aan de gemeente.

6) Gebruik van de kleedkamers
De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Iedere speler is verplicht zich te douchen na iedere training en na iedere wedstrijd. Badslippers zijn hierbij om hygiënische redenen aan te raden.
De spelers bewaren de orde in de kleedkamers. Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en er wordt geen afval achtergelaten, die horen in de vuilnisbak.
Het is verboden de voetbalschoenen af te wassen onder de douche.
Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde of trainer.
Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training worden de kleedkamers verlaten.
Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.

7) Sportinfrastructuur
Bij opzettelijke beschadiging worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler.

8) Kleding en materiaal
Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.
Voetbalschoenen worden ook door de speler zelf aangeschaft.
Duiveltjes en Preminiemen zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Kousen dienen zelf onderhouden te worden. De voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn.
Er worden door de spelers zelf geen voetballen opgepompt.
In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.
Na een wedstrijd leggen we de broeken en shirts op een ordelijke manier in de wasmand of -zak.
Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Lidgeld of opleidingsvergoeding

Het bestuur bepaalt ieder jaar de hoogte van de opleidingsvergoeding. Dit lidgeld dekt de administratieve kosten verbonden aan de aansluiting van een speler bij de KBVB zoals bv. Betaling van de verzekering van de medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks van de spelers, een deel van de door de club gedragen administratieve en organisatiekosten voor trainingen en wedstrijden. Kosten van onderhoud en aankoop van spelmateriaal + diverse andere kosten. Wat de spelers ook nog ontvangen staat vermeld in de onthaalbrochure.

9) Studie en voetbal
De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.
Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer en er zal daar steeds begrip voor getoond worden.

10) Vervoer
De verplaatsingen worden steeds met de auto gemaakt. We vertrekken stipt op het afgesproken uur. Tijdens het vervoer nooit méér personen toelaten in het voertuig dan dat de verzekering toelaat. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.

11) Ouders
Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het jeugdvoetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds als waardige supporters gedragen en dit in alle omstandigheden.

Wat wij verwachten van de ouders
Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van je zoon/dochter. Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. U bent er dan zelf de oorzaak van dat hij of zij achteraf zal falen.
Het is niet toegelaten om een kind te vergezellen in de kleedkamers voor of na de sportbeoefening. Bij de jongste duiveltjes kan er eventueel een beurtrol opgesteld worden om hulp te bieden bij het aan- en uitkleden en het douchen, doch steeds op aanvraag van en in overleg met de trainer. Bij het afzetten van de kinderen wordt gevraagd toch even te controleren of de wedstrijd of training doorgaat. Op de training is de trainer verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf 15 min. voor aanvang van de training tot de kinderen na de training (ongeveer 20 min.) de kleedkamer verlaten. Bij wedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment (ongeveer 1 uur voor aanvang) of bij terugkomst aan de terreinen van SK Lebeke-Aalst na een uitwedstrijd. Maak over het afhalen van de spelers duidelijke afspraken met de trainer of met de afgevaardigde van de ploeg, als je als ouder niet meegaat op verplaatsing.
De selectie en de samenstelling van de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainer. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt door de trainer en niet door de ouders of afgevaardigden. Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de trainer. Als je het gevoel hebt onvoldoende gehoord te worden door de trainer, kan je altijd ook contact opnemen met de jeugdcoördinator.
Hij zal in samenspraak met de trainer een oplossing voor het probleem zoeken.

12) Verzorging en voeding
Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk. Alcohol en roken hebben beslist een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden. Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen.


13) Wat bij kwetsuren?
De speler die tijdens een wedstrijd of training een ongeval heeft dient, indien mogelijk, bij een eerste bezoek aan een dokter of ziekenhuis het aangifteformulier te laten invullen. Binnen de DRIE dagen moet het voorziene aangifteformulier overhandigd worden aan de secretaris. De naam en het aansluitingsnummer van uw ziekenfonds dienen steeds vermeld te worden (kleefbriefje).
Het ongevallenformulier is te verkrijgen bij jouw trainer of op het secretariaat.
Indien de tussenkomst van een kinesist noodzakelijk is moet deze dadelijk door de behandelende arts worden voorgeschreven, zodat de toelating aan de KBVB kan worden gevraagd. De KBVB beslist autonoom over een eventuele tussenkomst in de kosten Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de KBVB worden goedgekeurd. Er dient opnieuw een medisch voorschrift aan de secretaris worden overgemaakt. Als de sportinactiviteit de 14 kalenderdagen niet overschrijdt, dan worden de kosten van kinesitherapie hoe dan ook niet terugbetaald.
De terugbetaling stopt ook bij het hervatten van de deelname aan wedstrijden.
De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot maximaal 60 zittingen per ongeval per jaar en per speler.
De speler betaalt zelf alle kosten en gaat dan naar zijn ziekenfonds.
De afrekening, samen met het door de geneesheer ingevuld attest van genezing, wordt bezorgd aan de secretaris. Daarna wordt de tussenkomst in de gedragen kosten door de KBVB gestort op de rekening van de club. De club bezorgt u het door de KBVB gestorte bedrag. Onkosten die nog worden ingediend 1 JAAR na datum van de ongevallenaangifte worden niet meer in aanmerking genomen.


14) Sancties
Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer, in samenspraak met de jeugdcoördinator en het bestuur, sancties genomen worden.


Dit huishoudelijk reglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de jeugdwerking van SK LEBEKE-AALST.

Dit reglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers,
afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen.

Denk er steeds aan dat sportiviteit voorop staat.

Vanaf het moment dat de spelers samenkomen voor een training of voor een wedstrijd
vertegenwoordigen ze de club.

Logo's
 
Download
(rechtermuis doel opslaan als)